remington 308 short action

aursinc nanovna saa 2n v22 manual